МАЗМҰНЫ

Тарих, философия, саясаттану

АДИБАЕВА A. – Қазақстан Республикасы-ның 2010 ж. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрелігі

5

АЯҒАН Б.Ғ. – Қазақстан тарихын зерттеудің қазіргі бағыттары

11

ӘЛІМБАЙ Н. – Қазақ  шежіресі: фольклор-лық жанр ретінде, оның институционалдық функциясы

14

БУРХАНОВ К.Н. – Стратегиялық дүниетанымдық қарқынды қадам

24

ДАДАБАЕВА Г.Р. – 2000 жылдардың геосаяси контексіндегі орыс-қазақ қарым-қатынастары

31

НҰСҚАБАЙ П. – XIX ғасырдың аяғы – XX ғасыр басындағы Еуропа тарихнамасындағы  қауым мәселелерінің зерттелуі

37

НЫСАНБАЕВ Ә. – Тәуелсіз Қазақстандағы адам құқықтарының қорғаушысы

41

ОРАЗХАН Н.О. – Византияның ХІ ғ. саяси-әкімшілік құрылымы 

51

САМЕТОВА Т.Т. – Қазақстан Республика-сының Тұңғыш Президенті Н.Назарбаевтың интегралды стратегиясы

59

САПАРБАЕВ Ә. – Ұлтын ұлықтаған қайраткер

64

Әрқашан есімізде

КАПИЦА С.П. – Тарихи дамудың жаңа дәуіріндегі ғылым: кейбір пайымдамалар

79

 

СОДЕРЖАНИЕ

История, философия, политология

АДИБАЕВА А. – К вопросу о председатель-стве Республики Казахстан в ОБСЕ в 2010 г.

5

АЯГАН Б.Г. – Современные направления в исследовании истории Казахстана 

11

АЛИМБАЙ Н. – Казахское шежире: как фольклорный жанр, институциональные функции

14

БУРХАНОВ К.Н. – Стратегический мировоззренческий прорыв

24

ДАДАБАЕВА Г.Р. – Российско-казахстанс-кие отношения в геополитическом контексте 2000-х гг.

31

 

  НУСКАБАЙ П. – Исследование проблемы общины  в европейской историографии конца XIX – начала XX вв.

37

  НЫСАНБАЕВ А. – Защитник прав человека в независимом Казахстане

41

ОРАЗХАН Н.О. – Государственно-политическое устройство Византии в ХІ в. 

51

САМЕТОВА Т.Т. – Интегральная стратегия Первого Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева

59

САПАРБАЕВ А. – Выдающийся деятель казахского народа  

64

Их имена мы помним

КАПИЦА С.П. – Наука на современном этапе исторического развития: некоторые суждения  

79

CONTENTS

History, Philosophy, Politology

ADIBAYEVA A. – To the question of the Kazakhstan’s Chairmanship in OSCE (2010)  

5

AYAGAN B.G. – Modern lines of research the history of Kazakhstan

11

ALIMBAI N. – Kazakh shezhire: as folklore genre, institutional functions  

14

BURHANOV K.N.  – Strategic ideological breakthrough

24

DADABAEVA G.R. – Kazakhstan – Russian  relations in 2000-s geopolitical context

31

NUSKABAY P. – Investigating the community in European historiography late XIX – early XX centuries

37

NYSANBAYEV A. – Human Rights Defender in independent Kazakhstan

41

ORAZHAN N.O. – Public-political structure of Byzantium in the XI century

51

SAMETOVA T.T. – Integral Strategy of First President of Kazakhstan N. Nazarbayev

59

SAPARBAYEV A. – Outstanding leader of the Kazakh people

64

Their names we remember

KAPIТZA S.P. — Science at the present stage of historical development: some judgments

79